Презентация – Нежелани лекарствени реакции при диуретиците


НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ е всеки нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт. В това ново определение се включват не само нежеланите реакции, наблюдавани след правилна употреба на лекарството, но и такива,

Колекция от лекции по фармакология


Лекциите достигат до вас благодарение на http://medpharm-sofia.eu 1. ДРОГИ. ПРЕПАРАТИ. ОБЩА РЕЦЕПТУРА Растителни дроги Дроги, препарати, рецепта Фармакодинамична класификация на биологично активните вещества от растителен произход Твърди лекарствени форми Течни лекарствени форми